Студијски програм докторских студија Методике разредне наставе природе, математике, информатике  и физичког васпитања на Педагошком факултету у Сомбору има за циљ да обезбеди: стицање и продубљивање научних знања и разумевање методичких законитости и теорија у разредној настави; интердисциплинарни приступ научним проблемима у настави, као и оспособљавање студената за самостално конципирање и реализацију сложених научних истраживања чији је циљ примена фундаменталних концепата темељног образовања са циљем унапређивања методичке теорије и праксе разредне наставе. Студенти који се уписују на овај студијски програм могу да изаберу једно од четири усмерења: Методика разредне наставе природе, Методика разредне наставе математике,  Методика разредне наставе информатике или Методика разредне наставе физичког васпитања.

Сврха студијског програма докторских студија Методике разредне наставе (природе, математике, информатике, физичког васпитања)  је образовање стручњака који ће после завршетка студијског програма моћи да раде у:

  • научноистраживачком раду у области  методике разредне наставе, нарочито у области методике разредне наставе природе, математике, информатике или физичког васпитања;
  •  у универзитетском образовању будућих кадрова из области методике разредне наставе,
  • у просветним инспекцијама, државним институцијама које се баве квалитетом и унапређењем образовања, посебно образовања у основној школи (разредној настави),
  • невладином сектору за унапређење и иновирање образовања у Републици Србији и његовим усклађивањем са образовним системима у свету, посебно ЕУ;
  • тимовима ангажованим на унапређењу и иновирању образовања у Републици Србији и слично. 

Табела 9.1 Докторске студије – распоред предмета по семестрима и годинама студија

Р.Б.

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

ДУЧ100

Oпшта методологија наука

1

О

5

5

15

2.

ДУЧ101

Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе

1

О

5

5

15

3.

ДУЧИБ1

Предмет изборног блока 1

2

О

5

5

15

4

ДУЧИБ2

Предмет изборног блока 2

2

О

5

5

15

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ДРУГА  ГОДИНА

5.

ДУЧИБ3

Предмет изборног блока 3

3

О

5

5

15

6.

ДУЧИБ4

Предмет изборног блока 4

3

О

5

5

15

7.

ДУЧИБ5

Предмет изборног блока 5

4

О

0

20

30

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ТРЕЋА  ГОДИНА

8.

ДУЧ102

Рад на докторској дисертацији

5

О

0

20

15

9.

ДУЧ103

Израда научног рада за објављивање у часопису са КОБСОН листе

6

О

0

20

15

Укупно часова активне наставе = 40

10.

ДУЧ150

Израда докторске  дисертације

6

0

30

 

 

Табела 9.2 Докторске студије – листа предмета

Р.Б

Шифра

Назив предмета

Статус

предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Предавања

Студијски истраж. рад

1.

ДУЧ100

Oпшта методологија наука

O

5

5

15

2.

ДУЧ101

Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе

O

5

5

15

   

Изборни блок 1

ИБ

5

5

15

3.

ДУЧ160

Одабрана поглавља теорије бројева

И

5

5

15

4.

ДУЧ161

Одабрана поглавља физике

И

5

5

15

5.

ДУЧ162

Апликативни софтвер у разредној настави

И

5

5

15

6.

ДУЧ163

Одабрана поглавља физичког васпитања 1

И

5

5

15

   

Изборни блок 2

ИБ

5

5

15

7.

ДУЧ164

Одабрана поглавља примењене математике

И

5

5

15

8.

ДУЧ165

Одабрана поглавља  биологије и хемије

И

5

5

15

9.

ДУЧ166

Одабрана поглавља програмских језика

И

5

5

15

10.

ДУЧ167

Одабрана поглавља физичког васпитања 2

И

5

5

15

   

Изборни блок 3

ИБ

5

5

15

11.

ДУЧ168

Одабрана поглавља методике наставе математике 1

И

5

5

15

12

ДУЧ169

Тематски приступ у настави природних наука

И

5

5

15

13.

ДУЧ170

Теоријско-методички приступ настави информатике

И

5

5

15

14.

ДУЧ171

Одабрана поглавља методике наставе физичког васпитања 1

И

5

5

15

   

Изборни блок 4

ИБ

5

5

15

15.

ДУЧ172

Одабрана поглавља методике наставе математике 2

И

5

5

15

16.

ДУЧ173

Примена научног метода у настави интегрисаних природних наука

И

5

5

15

17.

ДУЧ174

Одабрана поглавља методике наставе информатике

И

5

5

15

18.

ДУЧ175

Одабрана поглавља методике наставе физичког васпитања 2

И

5

5

15

   

Изборни блок 5

ИБ

0

20

30

19.

ДУЧ177

Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне  наставе математике

И

0

20

30

20.

ДУЧ176

Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне  наставе природе

И

0

20

30

21.

ДУЧ178

Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне  наставе информатике

И

0

20

30

22.

ДУЧ179

Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне наставе физичког васпитања

И

0

20

30