Упис ће се обавити 5. и 6. новембра2018. године од 09:00 до 12:00 часова у просторији бр. 3.

Приликом уписа потребно је доставити следеће:

  • индекс Новосадског универзитета(купујe сеу скриптарници Факултета),
  • 2 образац ШВ-20 за потребе Републичког завода за статистику (добија се у просторији бр. 3),
  • 2 фотографије (4,5x3,5 цм),
  • оригинална документа (на увид),
  • копија личне карте,
  • уплатницу на износ од 5.000,00 динара (сврха уплате: упис) на жиро рачун Факултета број 840-1136666-68, позив на број је датум уплате,
  • урађена евалуација
  • прву рату школарине (самофинансирајући студенти).

Самофинансирајући студенти попуњавају Уговор о регулисању међусобних права и обавеза у школској 2018/19. години (добија се и попуњава приликом уписа).

Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо њега Факултет ће уписати другог кандидата према редоследу на јединственој ранг листи.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.