Упутство за рецензенте

Часопис НОРМА

Уредништво часописа Норма настоји да обезбеди висок квалитет радова које објављује. Учешће рецензената у овом процесу је од велике важности и њихов рад стога изузетно ценимо.

Рецензирање је анонимно у оба смера. Рецензенти треба да обавесте уредника уколико постоји сукоб интереса када је у питању рецензирање конкретног рада. Рецензенти треба да обавесте уредника уколико у раду запазе било какво кршење етичког и научног кодекса. Подаци из рукописа се не смеју користити све док се рад не објави. Од аутора који и сами предају радове за публиковање у Норми очекује се да буду у другим приликама рецензенти уколико Уредништво то од њих затражи.

Приликом вредновања рада рецензент оцењује да ли је рад оригиналан, да ли тематски и садржајно одговара профилу часописа, да ли се темељи на релевантним научним сазнањима из дате области и да ли садржи све неопходне елементе предвиђене Упутством за ауторе. Рецензент предлаже категоризацију рада: оригинални научни рад, прегледни рад, стручни рад или научна критика, полемика, осврт.

Рецензент предлаже Уредништву да се рад: објави, објави уз измене или не објави. У случају да се препоручује измена рада, рецензент наводи измене које је неопходно извршити да би рад био објављен. У случају да се предлаже да се рад не прихвати за објављивање потребно је дати језгровито образложење. Рецензија се врши и оквиру система за онлајн уређивање СЦИ Асистент, где је доступан и рецензентски образац. Од рецензената се не очекује да раде лектуру и коректуру рада, али је препоручљиво да наведу ако је потребно да се рад лекторише.