Питање: Да ли Педагошки факултет има правилник о дисциплинској одговорности студената?

Одговор: Педагошки факултет у Сомбору има Правилник о дисциплинској одговорности студената којим се уређује: дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента, дисциплински органи, мере и повреде обавеза студента Педагошког факултета у Сомбору (број: 05-04-3/11 од 23.02.2011. године).

Декан је надлежан за вођење поступка у лакшим случајевима повреде обавеза студента, а дисциплинску комисију именује за конкретан случај (члан 22. Правилника).

Питање: Завршила сам основне и мастер студије на Економском факултету у Суботици Универзитет у Новом Саду. Занима ме да ли постоји могућност да завршим и мастер студије на Вашем факултету или бих морала прво да завршим основне студије? Која је процедура? У сталном сам радном односу, да ли постоји неки програм студирања на даљину, да није обавезан долазак на предавања и вежбе?

Одговор: Завршене основне студија на Економском факултету нису одговарајуће студије за упис ни на један студијски програм мастер академских студија на Педагошком факултету у Сомбору. Програме студирања на даљину немамо.

Присуство предавањима и вежбама је обавезно.На нашем Факултету можете конкурисати за упис на основне академске студије у јунском уписном року. Конкурс за упис биће објављен крајем маја 2014. године. Након уписа можете тражити признавање одређених испита из претодно завршених студија на Економском факултету.

Питање: Зовем се Д. В. , ЈМБГ: ХХХ... и желим да преузмем диплому Дипломирани учитељ - мастер. ПФ у Сомбору сам уписала школске 2005/06 након завршене више васпитачке школе у Кикинди, и дипломирала сам 2010. године са звањем Професор разредне наставе.

Обрадовало ме је обавештење да се признаје оно што је било обећано мојој генерацији када смо се сагласили да нам се дода још 9 предмета и да ће нам се признати Мастер студије, од чега при завршетку студија није било ништа.

У обавештењу на сајту је појашњена процедура само за издавање УВЕРЕЊА О ИЗЈЕДНАЧЕНОСТИ СА АКАДЕМСКИМ НАЗИВОМ МАСТЕР УЧИТЕЉ , које је реално неупотребљиво код послодавца (сви траже дипломе), нити се може уписати у радну књижицу.

Желела бих да ми објасните шта ми је потребно од документације и процедуру којом се водити за издавање Мастер дипломе. Да ли треба поништити стару?

Одговор: Факултет, сагласно одредби члана 127. став 1. тачка 1. алинеја 4. Закона о високом образовању, издаје уверења о изједначености у правима лица која су стручни назив стекла завршавањем основних студија на Факултету, у трајању од 4-6 година, са академским називом из члана 95. став 6. (мастер из одговарајуће области).

Наведеним лицима још увек не издајемо дипломе о завршеним мастер академским студијама.

Издавање диплома биће регулисано посебним општим актом у којем ће бити прописани услови признавања (еквиваленција студијских програма, одређивање ЕСПБ бодова, полагање разлике испита, израда и одбрана мастер рада и слично), а без уписа у статус студента на мастер студијама.

Обавештење о наведеном биће објављено на сајту Факултета.

Питање: Да ли код Вас на факултету постоји икаква шанса да полажем испите који су неопходни за рад у просвети (минималних 30 ЕСПБ) по новом закону? Ја сам иначе завршила факултет (информатику), и да би могла да радим потребно ми је да имам положену групу педагошко-методичких предмета.

Одговор: Факултет још увек нема програме учења током читавог живота.

Уколико донесемо програм учења током читавог живота из педагошко-психолошко-дидактичко – методичких предмета, обавештење ће бити на сајту Факултета www.пeф.унс.aц.рс .

Питање: Уписујем се у четврту годину студија и том приликом бих требала да уплатим трошкове уписа и прву рату школарине у износу од 12.500 динара. Молим Вас да ми изађете у сусрет да сада платим само трошкове уписа, а да прву рату школарине платим до краја месеца, јер нисам у финансијској ситуацији да платим одједном цео износ.

Одговор: Молбу у писменој форми својеручно потписану, са текстом као што сте написали у овом мејлу, доставите код техничког секретара и о истој ће се брзо одлучивати.

Питање: Поштовани, замолила бих Вас, да ми издате потврду да сам на мађарском језику завршила студије. Потребна ми је потврда, због запослења. Траже ми да приложим доказ да сам на мађарском језику завршила студије, јер на дипломи није то назначено. Такође ми траже све положене испите из педагогије и психологије и методике.

Уписала сам се 2000/2001. године на Ваш факултет под именом М.О.

Молим Вас да имате у виду хитност овог случаја, јер конкурс на који сам се јавила отворен је до среде (16.10 ).

Одговор: Поштована, Вама је издата двојезична диплома која се издаје студентима који су слушали наставу на мађарском језику. То треба бити јасно онима који врше избор кандидата.

Међутим, ако им није јасно онда Вам треба Уверење о положеним испитима у којем ће стајати положени испити из предмета Мађарски језик и Методика наставе мађарског језика.

Уверење о положеним испитима из педагогије, психологије и методике, као и стручне праксе биће Вам издато у Студентској служби Факултета.

Потребно је да за оба уверења напишете молбу за издавање, приложите неоверену копију дипломе, уплатите на име трошкова издавања уверења о положеним испитима 1.500,00 динара и за трошкове издавања другог уверења 5.000,00 динара (обавезан доказ о уплати). Због чињенице да су Вам остала само два дана, најбоље је да извршите уплате и дођете сутра код шефа студентске службе да вам се издају наведена уверења.

Питање: Завршила сам основне студије на Педагошком факултету, смер: Професор разредне наставе у Сомбору (2011). године као и Вишу школу за образовање васпитача у Новом Саду (2005). Желела бих да се завршим академске студије за васпитача, а касније и мастер студије на вашем факултету.

Занима ме да ли бих имала право уписа и под којим условима на академске студије, смер: васпитач на Вашем факултету након завршених студија на Педагошком факултету у Сомбору као и у коју годину бих се могла уписати? Наравно, рачунам да ништа од тога не може без полагања разлике предмета и пуно учења.

Одговор: Поштована, у Вашем случају мислим да не би био велики број диференцијалних испита јер имате претходно завршену вишу школу за образовање васпитача.

Међутим, ове школске године сте закаснили за упис. У септембру 2013. године, у другом уписном року, доставите молбу за поновно стицање статуса студента у којој ћете навести оно што сте написали у овом допису.

Можете, информативно, да ми пошаљете фотокопију или скенирано уверење о положеним испитима на вишој школи и на факултету, како би Вам орјентационо могла рећи колико би испита требали полагати.

Питање: Имам диплому Више школе за образовање васпитача, а хтела бих да наставим школовање на Вашем факултету на студијском програму Дипломирани учитељ. Моје питање је, да ли би се мени признала и урачунала диплома Више школе или бар неки њен део, или бих требала све испочетка да уписујем, студирам? Које си моје могућности?

Одговор: На нашем Факултету се може поново стећи статус студента на свим студијским програмима, у оквиру уписне квоте одобрене Дозволом аза рад.

Ваше претходно високошколско образовање се признаје у великом делу.

Молбу за поновно стицање статуса студента доставите почетком септембра.

Обавештење за потенцијалне кандидате стављамо на сајт Факултета.

Уколико обавештење буде каснило Ви назовите Студентску службу - руководилац Снежана Кукић и питајте шта треба приложити уз молбу.

Питање: Да ли се чланство у културно уметничком друштву и рад са децом о оквиру КУД-а вреднују као добровољни рад у локалној заједници и уписују у индекс студента.

Одговор: У члану 29. Закона о високом образовању, између осталог је прописано:

„Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.

Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова,

добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања.

Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује високошколска установа на

пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог образовања.

Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује високошколска

установа својим општим актом."

Питање: Зашто картица Студентског центра мора да се мења сваке године, а на истој стоји да важи 2 године?

Одговор: „Ово питање треба упутити Студентском центру Нови Сад, а лакши је пут да се обратите управнику Студентског дома „Др Зоран Ђинђић" у Сомбору.

Питање: Зашто запослени у Студентској служби Факултета не позивају студенте да допуне документацију која се прилаже уз пријаву на конкурс за студентске стипендије и кредите Министарства просвете и науке Републике Србије?

Одговор: Служба за наставу и студентска питања прикупља пријаве на конкурс и исте прослеђује Министарству просвете, науке и технолошког развоја. О пријавама одлучује Министарство, које пре доношења одлуке врши увид у документацију приложену уз пријаву и одбацује неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве.

У тексту конкурса је наведено да се уз пријаву прилаже следећа документација:

„ ИИ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у конкурсу и чине његов саставни део:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1);
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2);
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а);
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте.

Кандидат који је био корисник студентске стипендије за школску 2012/2013. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте.

Кандидат који је студент на студијама другог степена подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1);
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2);
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а);
 • фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама;
 • доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа којом се потврђује да студент није у радном односу;
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте.

Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса;
 • доказ да кандидат који је студент на студијама другог степена није у радном односу – издаје надлежни орган за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање).

Кандидати из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. из материјално угрожене породице и деца без родитељског старања – потврду Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија), за 2013. годину;
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат;
 3. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;
 4. лица са инвалидитетом и лица с хроничним болестима – потврду удружења инвалида или лекарско уверење издато од надлежне комисије;
 5. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 6. избеглице и расељена лица – потврду о колективном смештају;
 7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

Студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији подносе и уверење о држављанству.

Питање: Зашто Служба за наставу и студентска питања није ставила на огласну таблу обавештење о апсолвентским роковима?

Одговор: Обавештење о апсолвентским роковима није потребно јер је све наведено у Календару рада који се налази на сајту Факултета.

Питање: Зашто Служби за наставу и студентска питања треба 4 – 5 дана за издавање уверења, када за то треба 2-3 минута рада?

Одговор: На овај проблем је указано руководиоцу Службе. Настојаћемо да се студентима изађе у сусрет и да се скрате рокови за издавање уверења на 1-2 дана чекања. Запослени у Служби за наставу и студентска питања имају у опису радног места много разноврсних послова и започети посао се не може прекидати да се уверења издају одмах, осим за хитне случајеве.

Питање: Зашто у Библиотеци Факултета за неке предмете нема ни један примерак удбеника? Тако на пример нема уџбеника проф. др Драгана Савића и проф. др Тихомира Петровића?

Одговор: Можда су неки уџбеници које студенти траже тренутно издати. Студентски парламент је преузео обавезу да сачини листу предмета за које у Библиотеци нема уџбеника. Од сваког издања Факултетске публикације Библиотеци се прослеђују 3 примерка. Рок за враћање књига је 15 дана.

Питање: Зашто Факултет нема организовано штампање и фотокопирање за потребе студената по ценама нешто нижим од фотокопираонице у близини Факултета?

Одговор: Руководство Факултета ће у догледно време проценити могућности решавања овог проблема.