Доктор наука библиотекарства

Сврха студијског програма докторских студија Библиотекарства огледа се у повезивању и примени интердисциплинарних знања у процесу унапређења библиотекарства. Студијски програм оспособљава студенте за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад у складу са потребама савременог друштва. Кроз образовање кадрова способних да критички процењују истраживачки рад других и да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања омогућава се развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва. Докторске академске студије тако су конципиране да обезбеђују стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне

Циљ студијског програма докторских академских студија је постизање научних компетенција и академских вештина из области Библиотекарства. Студијски програм подстиче развој креативних способности, критичког мишљења и развијање склоности ка тимском раду. Такође, у фокусу је овладавање практичним вештинама за обављање професије, оспособљеност за перманентно самообразовање и евалуацију сопственог рада. Програмом се развијају генеричке компетенције и радне компетенције као релевантне на тржишту рада. Образују се стручњаци који поседују употребљиво знање применљиво у пракси, јер докторанди своја истраживања утемељују и усмеравају према потребама установа, доприносећи побољшавању њиховог пословања. Циљ овог студијског програма је да оспособи стручњаке који ће јасно разумети и примењивати интердисциплинарна знања и вештине које су неопходне у савременом библиотекарству.

 

Пројакат докторске дисертације - потребна документација:

  1. Образац 1 (пријава теме)
  2. Образац 2 (лични подаци кандидата)
  3. Образац 3 (сагласност ментора)
  4. Биографија
  5. Библиографија
  6. Пројекат докторске дисертације - 4 примерка у спиралном повезу