Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника

Шта је ППМ програм?

Програм за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција је креиран тако да полазници стекну темељна знања и компетенције које су им неопходне за успешно обављање васпитно-образовног рада у школи.

Програм је усклађен са одредбама члана 142. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020), у којем је прописано да васпитно-образовни рад у школи може да обавља лице које има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Програм је усклађен и са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 109/2021) и Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (Сл. Гласник РС, 5/2011), те омогућава да полазници стекну 36 ЕСПБ бодова који су им прописани као услов за рад у настави у основним и средњим школамa.

 

Коме је програм намењен?

Програм је намењен свим дипломираним студентима односно свим лицима која раде у образовно-васпитним установама, а која у току студија нису стекла потребне педагошке, психолошке и методичке компетенције.

Ко спроводи ППМ програм?

ППМ програм спроводе признати стручњаци из области педагодије, психологије и методике наставе са дугогодишњим искуством у настави на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитета у Новом Саду.

Педагошки факултет у Сомбору је државна акредитована високошколска институција са дугом традицијом у образовању учитеља и васпитача.

 

Које предмете обухвата ППМ програм?

Кандидати могу да прате Програм у целини или да изаберу одговарајуће предмете.

Осим 4 обавезна предмета, бирају 1 од понуђених обавезних изборних предмета, као и 1-3 изборна предмета, тако да збир свих предмета буде најмање 36 ЕСПБ (заједно са праксом у школи).

Пракса у обиму од 6 ЕСПБ кандидатима може бити призната на основу потврде о радном искуству у настави.

Уколико кандидати имају положене неке од предмета, исти ће им бити признати.

OБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Ред. бр.

Назив предмета

Група предмета

ЕСПБ

1.

Општа педагогија

педагошка

4

2.

Развојна психологија

психолошка

4

3.

Дидактика

педагошка

5

4.

Методика (по избору)

методичка

6

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 2 од 3 понуђена)

Ред. бр.

Назив предмета

Група предмета

ЕСПБ

1.

Педагошка психологија

психолошка

6

2.

Школска и породична педагогија

педагошка

4

3.

Методологија истраживања у васпитању и образовању

педагошка

4

Како се спроводи ППМ програм?

ППМ програм се спроводи током целе године.

Настава се одвија консултативно и/или онлајн.

Приликом пријаве на програм, кандидати добијају контакте професора који су ангажовани на предметима које су кандидати одабрали, те са њима ступају у комуникацију и добијају потребна упутства за полагање испита.

Након реализације свих предвиђених обавеза и положених испита, полазницима се издаје Уверење о завршеном програму за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција.

 

Колико кошта похађање ППМ програма?

Целокупни ППМ програм за наставнике који већ раде у школама износи минимум 38.000 дин.

Укупно ЕСПБ: Број ЕСПБ х 1000,00 РСД

Уверење: 4.000,00 РСД

Административни трошкови: 4.000,00 РСД

Уколико кандидат има положене неке од предмета, цена ППМ програма се умањује, те се формира на основу броја ЕСПБ који је кандидату потребан. 

 

Када и како могу да се пријавим за ППМ програм?

Заинтересовани кандидати се могу пријавити током целе године.

Кандидати се могу пријавити путем мејла: stsluzba.pef@uns.ac.rs

Приликом пријаве је потребно доставити попуњен образац пријаве који се налази испод текста, као и скенирану потврду о запослењу у школи (за признавање бодова за праксу).

 

Где могу поставити додатна питања?

Додатна питања нам можете поставити путем мејла ppm@uns.ac.rs а ми ћемо вам у најкраћем року одговорити.

 

Контакт особа

Доц. др Дејан Ђорђић djordjic87@gmail.com

Можете нас и директно контактирати путем телефона: +381 (0)25 412 030; +381 (0)25 416 461