Мастер учитељ

Шта је програм Мастер учитељ?

Мастер академске студије за учитеља су продубљене студије које се ослањају на основне академске студије. Сврха овог студијског програма је образовање високопрофесионалног просветног кадра за рад у млађим разредима основне школе. Он треба да омогући студентима продубљивање увида у међуодносе теорије и праксе васпитања и образовања, и даље развијање компетенција стечених на основним студијама. Студенти треба да изграде способност критичког мишљења, рефлексије сопствене праксе, као и способности за самосталан професионални развој. Предвиђена знања и вештине омогућавају студентима да се баве научним истраживањима, одговарајућим просветним делатностима, као и делатностима установа културе и медија.

Шта могу да радим након студија?

По завршетку студија, бићеш оспособљен за рад у млађим разредима основне школе, као и за бављење научним истраживањима и различитим просветним делатностима. Моћи ћеш да радиш у установама културе и медија, као и да развијаш своје компетенције за рад са ученицима са посебним потребама и подстицање интеркултурног поштовања и разумевања ученика.

Шта ћу научити?

Курикулум мастер академских студија за учитеља омогућава студентима да се научно, теоријски и практично припреме за извођење свих облика наставног рада у области једне методике за коју се определе на почетку мастер студија, бирајући основни предмет усмерења. Студент може да одабаре било коју од наведених области:

  • Савремена методика наставе математике;
  • Савремена методика наставе српског језика и књижевности;
  • Савремена методика наставе природних наука;
  • Савремена методика наставе друштвених наука;
  • Савремена методика наставе информатике;
  • Савремена методика наставе ликовне културе;
  • Савремена методика наставе музичке културе;
  • Савремена методика наставе физичког васпитања;
  • Грађанско васпитање;
  • Инклузија.

Обавезни сегмент студијског програма садржи курсеве/предмете који студенту омогућавају самостални рад на унапређењу сопствене наставне и методичке праксе, као и сопствених знања (Методологија научно-истраживачког рада, Управљање и руковођење у образовању и Инклузивно образовање – теорија и пракса).

 

Колико је важна практична настава?

Пракса се заснива искључиво на самосталном и истраживачком раду студената уз стручно вођење ментора – наставника методичке групе предмета. Студент треба да покаже да поседује неопходна знања и дидактичко-методичке компетенције са самосталан рад у млађим разредима основне школе. Пракса ће омогућити студентима да унапреде планирање и организовање наставног процеса, да интензивније примењују савремене наставне облике и системе, као и да решавају сложеније проблеме у наставном раду и осталим активностима у школи. Студенти ће бити оспособљени да истражују и критички промишљају о школској пракси са циљем њеног даљег усавршавања и унапређивања. Поред тога, студенти ће имати могућност унапређивање сопственог рада на основу резултата сопственог истраживања и истраживања других.

Шта је ново у програму?

Посебну новину у курикулуму мастер академских студија за учитеље представљају изабране области – инклузија и грађанско васпитање. У оквиру сва три изборна блока, осим савремених методика разредне наставе, студент може да се определи и за област инклузије или грађанског васпитања и на тај начин продубљује своје компетенције за рад са ученицима са посебним потребама, односно може додатно да се оспособи за подстицање интеркултурног поштовања и разумевања ученика међусобно, за превенцију насиља у школи делујући у складу са принципима инклузије, мултикултурализма и анти-дискриминације.

Желиш да студираш уз рад­­?

На нашем факултету постоји могућност студирања уз рада. За више информација можете погледати на овом линку.

Полагање пријемног испита

Упис на мастер академске студије није условљен полагањем пријемног испита.

Како се уписати?

За детаљне информације о терминима пријаве и упису, посетите линк на нашем сајту, а запратите нас и на друштвеним мрежама:

Наш факултет нуди могућност електронске пријаве кандидата. Електронску пријаву можете попунити овде.

Пријавни лист за упис на Факултет преузмите на овом линку.

Како је програм акредитован?

На овом линку можете погледати акредитацију студијског програма Мастер учитељ.