ДРУГИ УПИСНИ РОК

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

 На Факултет се у септембарском уписном року може уписати укупно 98 студената, и то:

 • 50 студената чије се образовање финансира из буџета и
 • 48 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина за држављане Србије (дин.)

Школарина за странце (евра)

Дипломирани учитељ

15

33

48

50.000,00

1000

Дипломирани васпитач

10

5

15

50.000,00

1000

Дипломирани дизајнер медија у образовању

19

5

24

50.000,00

1000

Дипломирани библиотекар-информатичар

6

5

11

50.000,00

1000

Укупно

50

48

98

 

 

 

У складу са Одлуком Покрајинске владе о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години, по афирмативним мерама може се уписати:

 • 1 кандидат са инвалидитетом;
 • 1 кандидат држављанин Републике Србије који је средњу школу завршио у иностранству.

Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетског студента, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.

 

Услови конкурисања

У прву годину студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

Полагање пријемног испита

Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Дипломирани учитељ и Дипломирани васпитач подлежу претходној провери способности (говорних, музичких и физичких) на којој треба да постигну задовољавајући успех. Провера је елиминаторног карактера (не бодује се). Кандидати су дужни да понесу личну карту или пасош ради идентификације, као и спортску опрему.

Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Дипломирани учитељ, Дипломирани васпитач и Дипломирани библиотекар-информатичар полажу пријемни испит из:

 • Српског језика и књижевности, и
 • Општих знања и информисаности.

Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Дипломирани дизајнер медија у образовању полажу пријемни испит из:

 • Српског језика и књижевности, и
 • Рачунарства и информатике.

У другом уписном року на слободна места могу конкурисати и кандидати који су на неком од учитељских (педагошких) факултета или високих струковних школа за образовање васпитача у Републици Србији, у првом уписном року положили пријемни испит из матерњег језика и књижевности и општих знања и информисаности. Наведени кандидати са пријавом на конкурс уз осталу документацију предају и потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова на оба теста који се признају при сачињавању ранг листе кандидата.

 

Други конкурсни рок

 • пријављивање кандидата: : 2. и 3. септембар 2019. године
 • претходна провера способности: : 4. септембар 2019. године
 • полагање пријемног испита: 6. септембар 2019. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 9. септембар 2019. године
 • објављивање коначне ранг листе: 11. септембар 2019. године
 • упис примљених кандидата: 12. и 13. септембар 2019. године

 

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда претходно завршене средње школе;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • доказ о уплати накнаде за претходну проверу способности.

 

Новчане накнаде

 • за претходну проверу способности ....... 2.000,00 динара
 • за полагање пријемног испита ............... 6.000,00 динара
 • за упис ......................................................5.000,00 динара

 

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи

 • општи успех у средњој школи – до 40 бодова
 • на пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Кандидат је положио пријемни испит уколико на сваком појединачном тесту освоји најмање 7 бодова.

 

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања резултата претходне провере способности, односно прелиминарне ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси факултетској комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

 

Упис страних држављана

Страни држављанин може да се упише под истим условима као и домаћи држављанин.

 

Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 • доказ о признавању стране школске или високошколске исправе или потврда о поднетом захтеву за признавање стране школске или високошколске исправе;
 • доказ о познавању језика на којем се изводи настава;
 • да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује.

Страни држављанин и лице које је завршило претходно образовање у иностранству, може да конкурише за упис уз доказ да је покренут поступак за признавање стране високошколске исправе. Наведени кандидати морају до уписа да приложе решење о признавању иностране јавне исправе, као услов за упис на студијски програм.

 

Напомена

Пријављивање кандидата:

 • Пријаве се подносе студентској служби Педагошког факултета у Сомбору, Подгоричка 4.
 • Накнаде за претходну проверу способности и трошкове пријемног испита   уплаћују се на текући-рачун Факултета број: 840-1136666-68.
 • Претходна провера способности и пријемни испит полажу се у просторијама Факултета према распореду који ће бити објављен на сајту и огласној табли Факултета.

Контакт телефони за добијање информација: Студентска служба 025/412-030 лок. 114.

Информације о припремној настави налазе се на интернет адреси: www.pef.uns.ac.rs