УПИС 2024/25.

Основне академске студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Мастер студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Докторске студије

Прочитај више

Стручно саветовање декана и директора факултета и високих школа које образују васпитаче за рад у предшколској установи

Испред Педагошког Факултета у Сомбору,  декан – проф. др Саша Марковић, проф. др Сања Елез – продекан за наставу и докторске студије, као и представници са Катедре за друштвене науке – доц. др Марија Цвијетић Вукчевић, доц. др Дејан Ђорђић и доц. др Раде Дамјановић, узели су учешће на другом Стручном саветовању декана и директора факултета и високих школа које образују васпитаче за рад у предшколској установи. Саветовање се одржало 2. и 3. новембра 2023. године у Врњачкој Бањи, а организовано је у оквиру Пројекта „Иклузивно предшколско васпитање и образовање“ које спроводи Министарство просвете, уз финансијску подршку Светске банке, а у циљу унапређивања квалитета, праведности и доступности предшколског васпитања и образовања. 

Под покровитељством Министарства просвете Републике Србије, уз поздравни говор министарке просвете Славице Ђукић Дејановић, у Врњачкој Бањи је 2. и 3. новембра одржано Друго стручно саветовање декана и директора факултета и високих школа које образују васпитаче за рад у предшколској установи. Саветовање је организовано у оквиру пројекта „Иклузивно предшколско васпитање и образовање“, који спроводи Министарство просвете, уз финансијску подршку Светске банке, а са сврхом помоћи у евалуацији, реформи и хармонизацији програма образовања васпитача који раде у предшколским установама, чиме се подржавају мере и иницијативе које високошколске установе које образују васпитаче иницирају и спроводе у оквиру својих надлежности а у циљу усклађивања студијских програма за образовање васпитача.

Тематски оквир новембарског саветовања био је усмерен на значај унапређивања  иницијалног образовања васпитача у сарадњи високошколских установа и образовне политике  (могућности  високошколских институција да  хармонизују  студијске  програме према  Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног  развоја, који су дефинисани  на основу Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године (,,Службени гласник РС”, број 107/12), Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), Правилника о Општим основама предшколског програма („Службени гласник  РС – Просветни гласник”, број 14/06), Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17 и 113/17 – др.закон)  и документа Европске комисије о компетенцијама васпитача (Competence Requirements in Early Childhood Education and Care, 2011). 

Током дводневног саветовања наглашене су основне премисе критичког преиспитивања постојећих програмских садржаја и њиховог усклађивања са новом васпитно-образовном концепцијом кроз реализацију истраживачких и развојних пројеката и кратких програма, који су сагледани као приоритет у унапређивању квалитета студијских програма. Акцентовани су и кључни налази самовредновања студијских програма високошколских установа: неусаглашеност између сврхе и циљева студијског програма са Стандардима компетенција васпитача, неусклађеност оцењивања и напредовања студената са функцијом њиховог оспособљавања за развијање рефлексивне праксе и потреба шире теоријске основе током иницијалног образовања за увођење студената у  концепцију предшколског васпитања и образовања (која се заснива на интегрисаном приступу учењу, квалитету односа и заједничком учешћу деце и васпитача).

Унапређивање иницијалног  образовања васпитача у сарадњи високошколских установа и образовне политике биће плански  конкретизовано кроз четири регионална саветовања током 2023. и 2024.  године.

1

2

3

4

5

ППМ програм

педагошко-психолошког-методичког

образовања наставника

прочитај више

еПеф Студент

веб апликација за пријаву испита

еПЕФ

Студентски дом

у Студентском дому обезбеђен је смештај за 140 студената

прочитај више

Историја и традиција

Факултет баштини традицију учитељске школе "НОРМА" од 1778. године

прочитај више