Издавачка делатност

Издавачкa делатност на Педагошком факултету у Сомбору публикује уџбеничку и другу стручну литературу: уџбенике, приручнике, практикуме, монографске и серијске публикације, зборнике радова са научних скупова и конференција, резултате истраживања и друге публикације намењене академском, научном и стручном раду.
Поступак издавања публикација уређен је Правилником о издавачкој делатности и, Правилником о уџбеницима Педагошког факултета у Сомбору.

Председник Уређивачког одбора Издавачке делатности
проф.  др Веселина Ђуркин

Издавачка делатност
м
ср Јелена Стеванчев

Скриптарница

Литературу можете да купите лично или да је наручите поштом, електронском поштом или факсом.
Наруџбеница треба да садржи следеће податке:

  • Назив и адресу особе или установе која наручује књиге
  • ЈМБГ особе или ПИБ установе
  • Е-мејл или број телефакса на који треба послати предрачун
  • Попис књига које наручујете, број примерака и цену
  • По плаћеном предрачуну наручену литературу и рачун шаљемо поштом на адресу наручиоца.

Захтев за поруџбину књига можете да пошаљете на факс:
025/416-461 (са назнаком „За скриптарницу“),

е-мејл:
 izdavacka.delatnost.pef.so@gmail.com или

на адресу:
Педагошки факултет у Сомбору, Подгоричка 4, 25 000 Сомбор.

ЧАСОПИС „Норма"

Норма – часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, излази континуирано од 1995. године. Часопис је насловљен по Норми, првој школи за учитеље, основаној у Сомбору 1778. године. Часопис се уређује према одредбама правилника о уређивању научних часописа и објавлјује радове у којима се истражују проблеми теоријског и емпиријског карактера из домена савремене разредне наставе као и вредна дидактичко-методичка искуства у обради наставних садржаја из појединих наставних предмета. Сталне тематске области часописа су: Савремена основна школа, Методика разредне наставе, Савремено библиотекарство те Прикази. Часопис излази два пута годишње. Према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије часопис Норма налази се у категорији домаћих научних часописа за друштвено-хуманистичке науке - психологија, педагогија, андрагогија и спец. васпитање (М52).

ИМПРЕСУМ

  • ИССН 0353-7129
  • Издавач часописа Норма : Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
  • Главни и одговорни уредник Уређивачког одбора часописа: проф. др Гордана Рудић
  • Секретар редакције: МА Данка Ивошевић
0
Издања
0
Рецензената
0
година
Image