УПИС 2024/25.

Основне академске студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Мастер студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Докторске студије

Прочитај више

Мастер васпитач

Шта је програм Мастер васпитач?

Студијски програм за образовање васпитача усмерен је на продубљивање знања и компетенција васпитача за рад у предшколским установама. Мастер академске студије за образовање мастер васпитача трају годину дана, у оквиру два студијска семестра. Основни циљ овог програма је да се, у складу са потребама друштва, обезбеди адекватна припрема студената – васпитача, за сложену и одговорну професију. Овај програм подразумева оспособљавање стручњака за унапређење услова за дечји развој и учење, узимајући у обзир дечје окружење, стечена искуства и правце будућег развоја сваког детета у предшколској установи. Као и на основним студијама, акценат је на стицању професионалних и стручних компетенција које омогућавају васпитачима да сваком детету обезбеде активно учешће у групним процесима и прилагоде услове боравка деци, њиховим потребама, могућностима и интересовањима. Поред знања и вештина стечених за рад са децом, студенти мастер студија развијају компетенције за научно-истраживачки рад у свом пољу деловања. Студент завршава студије израдом мастер рада, који ће на научним, теоријско-методолошким и стручним основама интегрисати изабрану методичку област васпитно-образовног рада у предшколској установи. Завршни – мастер рад се брани пред комисијом у чији састав улазе најмање три наставника, од којих је један ментор.

Шта могу да радим након студија?

Након завршетка студија имаћеш могућност запошљавања у различитим областима које су усмерене на рад са децом и њиховим развојем. Будући мастер васпитачи могу пронаћи посао у предшколским установама, где ће бити одговорни за планирање и реализацију васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. На овај начин, завршетак студија за васпитаче пружа студентима широк спектар могућности за запослење и развој каријере у областима које су кључне за рани развој и образовање деце.

Поред рада у предшколским установама, мастер васпитачи имају могућност да се запосле и у установама које пружају додатне образовне и развојне програме за децу, као што су дечји културни центри, играонице и специјализовани центри за рани развој. Они могу радити као педагошки асистенти у основним школама, пружајући подршку у раду са млађим школским узрастом и помажући у реализацији наставних и ваннаставних активности. Такође, васпитачи имају могућност рада у областима које се баве истраживањем и развојем образовних програма за децу, као и у невладиним организацијама које се баве заштитом дечјих права и побољшањем услова за дечји развој. Они могу радити као саветници за родитеље, пружајући стручну подршку у васпитању и образовању деце. Уколико се одлуче за даље усавршавање, мастер васпитачи могу наставити своје образовање на докторским студијама, чиме стичу могућност за рад у високошколским установама као наставници и истраживачи у области предшколског васпитања и образовања. Осим тога, васпитачи могу радити и као аутори или коаутори уџбеника, приручника и других едукативних материјала за децу и васпитаче, чиме доприносе развоју квалитетне образовне литературе и алата за рад са децом.

Шта ћу научити?

Студијски програм има велики број изборних предмета што омогућава студентима да модификују свој курикулум. Студенти ће унапредити методе и технике рада са децом предшколског узраста и припремиће се за рад у условима савремене предшколске установе.  У структури избoрних прeдмeтa студeнтимa сe нудe прeдмeти кojимa сe прoдубљуjу њихoвe кoмпeтeнциje зa рaд сa дeцoм прeдшкoлскoг узрaстa (3 - 6. гoдинe). Студенти ће имати прилику да уче:

  • о менаџменту квалитета предшколске установе;
  • о савременим методама и техникама рада са децом;
  • о педагошким стратегијама за рад са децом са посебним потребама;
  • о научно-истраживачком раду;
  •  о савременим методикама предмета које изберу.

Циљеви мастер студија за васпитаче су:

  • Оспособљавање за самосталан стручни и научно-истраживачки рад у предшколским установама;
  • Продубљивање и проширивање теоријског знања, као и развијање способности за планирање, организовање и руковођење васпитно-образовним радом;
  • Подстицање интересовања и мотивације за стално учење и самообразовање, те самоактуализацију у оквиру перманентног образовања;
  • Неговање истраживачког духа и потребе за модернизацијом васпитно-образовног рада, у складу са актуелним потребама и интересовањима деце;
  • Оспособљавање за коришћење информационо-комуникационих технологија у пракси.

Колико је важна практична настава?

Практична настава се заснива претежно на самосталном и истраживачком раду студената уз стручно вођење ментора, представља веома важан део студијског програма и обавезна за све студенте током студија. Студент треба да покаже да поседује неопходна знања и дидактичко-методичке компетенције за самосталан рад у предшколској установи. Студент се оспособљава за самосталан рад, што подразумева развијање свести о савременим методолошким и научним приступима и подстицање потребе за упоређивањем,  усклађивањем и прогресивним мењањем нашег предшколског васпитања, са динамиком позитивног искуства и практичним решењима у европском контексту.

Желиш да студираш уз рад?

На нашем факултету постоји могућност студирања уз рад. За више информација можете погледати на овом линку.

Како се уписати и положити пријемни испит?

Упис на мастер академске студије није условљен полагањем пријемног испита.

Нудимо могућност електронске пријаве кандидата, коју можете попунити на следећем линку.

За детаљне информације о терминима пријаве, упису и пријемном испиту, посетите линк на нашем сајту  или запратите наше друштвене мреже:

Како је програм акредитован?

На овом линку можете погледати акредитацију студијског програма Мастер васпитач.

ППМ програм

педагошко-психолошког-методичког

образовања наставника

прочитај више

еПеф Студент

веб апликација за пријаву испита

еПЕФ

Студентски дом

у Студентском дому обезбеђен је смештај за 140 студената

прочитај више

Историја и традиција

Факултет баштини традицију учитељске школе "НОРМА" од 1778. године

прочитај више